Slagelse Erhvervsråd

Forretningsorden

Konstituering af bestyrelsen

Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling skal der senest 1 måned efter, afholdes et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

På bestyrelsesmødet udpeges tillige repræsentanter i diverse bestyrelser, råd, nævn og udvalg, hvor Slagelse Erhvervsråd er repræsenteret.

På bestyrelsesmødet fastlægges mødeplan for bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling.

Bestyrelses suppleanter indtræder i bestyrelsen som permanente medlemmer når et siddende bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

Suppleanter indtræder i valgt rækkefølge. 1. suppleant indtræder for første bestyrelsesmedlem der måtte udtræde af bestyrelsen osv.

Bestyrelsens arbejde

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller ved formandens forfald af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal fastlægge foreningens erhvervspolitiske indsatsområder og strategier.

Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers accept og underskrift.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver, som foreningens formål angiver.

Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse af erhvervschefen. Mens erhvervschefen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere. Alle ansættelser og afskedigelser af øvrige medarbejdere, skal dog konfirmeres af formand og næstformand.

Bestyrelsens møder

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger.

Ordinære bestyrelsesmøder varsles med minimum 14 dages varsel, og indeholder udover dagsorden også eventuelle bilag til møderne.

Foreningens generalforsamlingsvalgte revisor kan deltage i bestyrelsesmøder under behandling af regnskab m.v. der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage såfremt bestyrelsen har truffet beslutning herom. Revisor modtager tillige referat af bestyrelsesmøderne.

Erhvervschefen fører forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger, i det der for hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et mødereferat som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 8 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Eventuelle indsigelser eller rettelser i referatet skal fremsendes til erhvervschefen inden for 8 dage efter modtagelsen af referatet. Er der ikke modtaget indsigelser / rettelser betragtes referatet som godkendt.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er enig i en truffen beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Et bestyrelsesmedlem eller erhvervschefen må ikke deltage i behandling af spørgsmål om sager eller aftaler som omfatter den pågældende og erhvervsrådet.

Pågældende må heller ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler, hvis den pågældende har væsentlig interesse heri, der kan stride mod god foreningsskik.

Bestyrelsens etik

Et bestyrelsesmedlem eller dennes nærtstående, må ikke have lønnet arbejde i Slagelse Erhvervsråd, ligesom bestyrelsesmedlemmer eller dennes nærtstående, ej heller må få tildelt lønnede opgaver fra Slagelse Erhvervsråd.

Et bestyrelsesmedlem eller erhvervschef må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen åbenbart er egnet til at skaffe sig selv eller dennes nærtstående, en utilbørlig fordel på andres eller foreningens bekostning.

Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtiget til ikke overfor nogen at røbe, hvad denne under udøvelsen af sit hverv får kendskab om.

Hvert bestyrelsesmedlem drager omsorg for at materiale, som denne har modtaget i forbindelse med sin funktion i bestyrelsen, ikke kommer udenforstående i hænde og at dets indhold ikke drøftes udenfor bestyrelsen.

Bestyrelsen påser at foreningen ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med landets love og foreningens vedtægter.

Daglig ledelse af foreningen.

Erhvervschefen varetager den daglige ledelse af foreningen, i henhold til de erhvervspolitiske indsatsområder og strategier som bestyrelsen har besluttet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter foreningens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan erhvervschefen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for foreningens forhold. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne beslutning.

Den økonomiske ramme for erhvervschefens dispositioner er 5.000 kr., ud over budgetterede poster.

Revision, forsikring og økonomi.

Bestyrelsen skal løbende gennemgå foreningens regnskabs- og budgetopfølgninger herunder afvigelser.

Erhvervschefen fremsender kvartalsoversigter over foreningens økonomi. Erhvervschefen skal i forbindelse med fremsendelsen gøre opmærksom på særlige risici samt væsentlige dispositioner.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen skal sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for revisors arbejde udover de pligter, som selvstændigt påhviler revisor som valgt af generalforsamlingen til at revidere foreningens regnskab.

Revisionsprotokol skal foreligge i ethvert bestyrelsesmøde og enhver tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Erhvervschefen forelægger udkast til årsregnskab for bestyrelsen, der skal vise at regnskabet er opgjort i overensstemmelse med gældende lovgivning og foreningens vedtægter.

Årsregnskabet vedtages af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og erhvervschefen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem eller erhvervschefen har indvendinger mod årsregnskabet og denne ønsker at gøre medlemmerne bekendt hermed, skal dette fremgå ved påtegning på regnskabet og redegørelse gives i årsberetningen.

Bestyrelsen påser at revisionsberetningen, som afgives til generalforsamlingen, er bestyrelsen i hænde før den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udarbejder forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsregnskab og forlægger forlaget for den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Erhvervschefen udarbejder budgetforslag det kommende år, og fremsender dette til bestyrelsen senest oktober i indeværende år. Budgettet skal behandles og besluttes inden budgetåret påbegyndes.

Erhvervschefen skal sikre at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

Ændringer i forretningsorden.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 09. december 2013.