Slagelse Erhvervsråd

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er Slagelse Erhvervsråd


§ 2 Formål

Slagelse Erhvervsråd skal:  

§ 3 Virke

§ 4 Medlemmer

Som aktive medlemmer optages:

Gruppe I

Erhvervsdrivende med hjemsted eller filial i Slagelse Kommune.

Ledende medarbejdere i private eller offentlige virksomheder i Slagelse Kommun.

Gruppe II

Personer, firmaer, selskaber, foreninger og sammenslutninger efter enstemmig godkendelse i bestyrelsen.

Gruppe III 

Medlemmer der ophører med at drive aktiv virksomhed eller ophører med at være ledende medarbejdere i private eller offentlige virksomheder i Slagelse Kommune.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen

Anmodning om medlemskab skal forelægges bestyrelsen, som kan nægte optagelse uden begrundelse.

Bestyrelsen kan ved enstemmighed ekskludere medlemmer, der ikke overholder foreningens love eller på anden måde modarbejder foreningens virke.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til kassereren med mindst tre måneders varsel til den 1. april eller 1. november.

§ 5 Kontingent

Ethvert medlem i henhold til § 4 betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Æresmedlemmer er kontingentfrie, men stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Kontingent betales senest 10 dage efter fremsendelse af opkrævning. 

Et medlem med kontingentrestance kan, såfremt ikke andet er aftalt, og såfremt betaling ikke har fundet sted senest 1 måned efter påkrav, slettes af foreningen. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske efter betaling af skyldigt kontingent.

 
§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at 4 medlemmer af bestyrelsen er på valg på lige år, og 5 medlemmer er på valg på ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen sammensættes som følger:

9 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Handel, håndværk, industri og liberale erhverv skal så vidt muligt være repræsenteret i bestyrelsen. Det tilstræbes – så vidt muligt - at handel, håndværk og industri samt liberale erhverv er ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Medlemmer af gruppe III – jf. § 4 kan ligeledes vælges til bestyrelsen 

Det er bestyrelsens pligt at fremkomme med forslag til eventuelle nyvalg.

Bestyrelsen leder og repræsentere foreningen i alle anliggender.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, der samtidig, såfremt bestyrelsen bestemmer sig herfor, kan udgøre forretningsudvalget.

Der vælges 3 bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne vælges for 2 år, og således at henholdsvis 1 og 2 suppleanter er på valg hvert år. (1 i ulige år og 2 i lige år). Genvalg kan finde sted. Indtrådte suppleanter kan kun fungere indtil førstkommende generalforsamling.

Formanden kan tillægges et årligt vederlag efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er mødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller ved formandens forfald af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed kræver samtlige bestyrelsesmedlemmers accept og underskrift.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver, som foreningens formål angiver.

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige eventuelle medarbejdere.


§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal være bilagt dagsorden, regnskab og budget, samt ordlyden af indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 15. marts.

Alle beslutninger bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer eller om foreningens ophør – jf. § 9 – træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingentsatser for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes efter samme regler som for den ordinære generalforsamling, afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter bestyrelsens beslutning eller medlemsbegæringen.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i den af bestyrelsen førte forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 8 Regnskab & Revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskab afleveres til revision senest den 1. februar. Revisionen skal herefter afsluttes med revideret regnskab senest den 1. marts.

Bestyrelsen kan antage fornødent hjælp til kontingentopkrævning, regnskabsføring m.v.


§ 9 Foreningens ophør

Til vedtagelse af beslutning om foreningens ophør skal mindst ¾ af medlemmerne være til stede og beslutningen skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Er ¾ af medlemmerne ikke til stede, men forslaget i øvrigt vedtaget med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes inden 14 dage til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Vedtages det at opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig med endelig vedtagelse træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 6. marts 2007

Ændret på generalforsamlingen den 19. marts 2013

Til toppen