Slagelse Erhvervsråd

Formandens Nytårstale

15/01 2016

Byrådet bør være fælles om erhvervspolitikken

Slagelse Erhvervsråd arbejder for at understøtte udvikling og vækst i vores lokale virksomheder. Det er ganske enkelt formålet med vor eksistens.

I den sammenhæng er vi meget tilfredse med det nye Slagelse Erhvervscenter, som vi har et godt og konstruktivt samarbejde med. Vi har noteret os, at erhvervscentret på meget kort tid har udviklet sig til et naturligt knudepunkt for hele erhvervslivet. Her samles erhvervsrettede aktiviteter og midler, hvilket ikke mindst sikrer en fornuftig ressourcefordeling - det er vi meget tilfredse med.

Derimod har vi været bekymret over det manglende samarbejde i byrådet. Det er skidt, at der har manglet bred politisk opbakning til erhvervspolitikken.

Lige vilkår ønskes!

Kommunalpolitik er ikke og skal ikke være landspolitik. Her må vi i højere grad stå sammen i konkurrencen med de andre kommuner. Vi skal være mindst ligeså handlekraftige som kommunerne omkring os, og vi skal heller ikke være bange for at gå forrest – også selvom det nødvendiggør nytænkning og en vis udfordring af reglerne. Og dette kan ikke ske i et byråd, der ikke samarbejder bredt.

Vi ser tegn på, at tingene er under forandring – og hurra for det. Slagelse Erhvervsråd opfordrer byrådet til at finde sammen om en bredt forankret erhvervspolitik, og opfordrer samtidig byrådet til at give Slagelse Erhvervscenter de bedste rammer til at fortsætte det gode arbejde.

Vi ønsker en øget konkurenceudsættelse

Nu er vi hos Garderhusarerne, så tillad mig at trække en gammel hest af stald.

Slagelse Erhvervsråd har den opfattelse, at flest mulige kommunale opgaver bør konkurrenceudsættes! Det kan og vil over tid sikre den bedste service til den laveste omkostning.

Mens Sverige i dag har en omfattende eksport af drift af velfærdsydelser på bl.a. ældreområdet, driver næsten ingen private danske virksomheder plejehjem, skoler, børnehave mm. i udlandet. Det skyldes ikke mindst, at danske virksomheder ikke har mulighed for at opbygge og bruge et privat hjemmemarked som udstillingsvindue for deres produkter, for et sådan marked findes kun i begrænset omfang i Danmark. Tværtimod ser vi kollapser blandt de spæde forsøg, der faktisk gennemføres, og det anvendes så som argument for, at det ikke kan lykkes. Men det kan det for andre og også for os og vi går glip af et milliardpotentiale for danske virksomheder.

Tænk hvis vi Slagelse Kommune besluttede sig for at iføre sig førertrøjen på denne dagsorden, og kunne blive de førende udbydere af private løsninger inden for en række velfærdsydelser. Tænk, hvis det ligefrem kunne gå hen og blive et eksporteventyr for lokale private virksomheder, som helt naturligt ville opstå ved en øget konkurrenceudsættelse.

Lige konkurencevilkår handler også om infrastruktur

Sommerens valgkamp kom igen igen til at handle om fordelingen af samfundskagen – ikke om det nyttige i at skabe en større kage til glæde for alle. Alle vil ha´ mer og mer og uden tanke for, om kagen derved bliver mindre.

Mange af de virksomheder, der bidrager til samfundskagen, ligger uden for hovedstaden, og nogen af dem her hos os på den Sjællandske Vestkyst.

Berlinske Tidende havde i en længere og desværre alt for tidstypisk artikelserie skrevet Slagelse ned under gulvbrædderne. Vi må også lægge ører til, at en række af landets folketingsmedlemmer taler om et Danmark uden for København, som skal have hjælp og særregler. Rådne bananer – udkantsdanmark. Her sidder vi så – vi arme stakler i udkantsdanmark en hel times kørsel fra Rådhuspladsen. Var der nogen, der sagde snæversyn?

Vi har ikke brug for uoplyste københavnske journalister eller politikere som taler om særregler og fattighjælp til vores område. Nej, vi har blot brug for samme konkurrencevilkår som virksomheder i hovedstadsområdet - så skal vi nok klare os selv.

Helt præcist handler det om en opdateret infrastruktur på lige fod med den, som tilbydes i København, Odense og Århus og en række andre steder i Jylland, og som er så afgørende for øget tilvækst af virksomheder, bosætning og investeringer.

Vi kan sige det endnu skarpere: det handler om etablering af Rute22 og en nedsættelse af broafgiften. Så kære politikere..... vi skal hverken have hjælp eller særbehandling, vi skal have lige konkurrencevilkår. Og hold så op med at bruge storebæltsforbindelsen som cashcow for alle mulige projekter, som intet har med broen at gøre. Bropengene er en toldmur, som i særlig grad rammer os.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Slagelse Erhvervsråd hilser Regeringens beslutning om en mere ligelig fordeling af de statslige arbejdspladser velkommen. Vi er glade for at kunne byde velkommen til både Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. Det var rigtig gode nyheder.

Vi var blevet mere glade, hvis udflytningen alene skete fra hovedstaden, således at Skat ikke havde flyttet 150 medarbejdere væk fra Korsør. Det er i øvrigt tankevækkende, at en udflytning fra hovedstaden skaber et ramaskrig i pressen - hvor var den presse henne, da man besluttede at flytte mere end 150 arbejdspladser hos Skat i Korsør?

Udflytningen af statslige arbejdspladser må aldrig blive en sovepude. Vi skal fastholde det høje politiske ambitionsniveau om vækst og udvikling i de private virksomheder. Vi skal til alle tider huske på, at det er de private virksomheder – og i særdeleshed de eksporterende virksomheder – som er hele forudsætningen for, at der overhovedet er nogen statslige arbejdspladser at flytte ud.

Finanslov med gode elementer

Som erhvervspolitisk talerør for virksomhederne i Slagelse Kommune, beskæftiger Slagelse Erhvervsråd sig alene med erhvervspolitiske emner. Med de briller på, ser vi meget positivt på finansloven for 2016.

Boligjob-ordningen, reduktion af NOx-afgiften, forenkling af erhvervsbeskatningen og ikke mindst muligheden for lettere generationsskifte, er alle elementer, som peger erhvervspolitisk i den rigtige retning.

Vi har dog også et enkelt forbehold. Det handler om besparelser inden for de faglige uddannelser. En væsentlig styrkeposition for Slagelse Kommune er vores mange uddannelsestilbud.

Her spiller bl.a. Selandia en helt afgørende rolle for, at vores virksomheder hele tiden har adgang til den nødvendige fagligt kvalificerede arbejdskraft. Adgangen til de rigtige medarbejdere er selvfølgelig vigtig for vækst og udvikling i hele Danmark. Men for os - som ligger uden for København - er muligheden for rekruttering af lokal kvalificeret arbejdskraft helt afgørende, fordi de fleste kan kun rekrutteres fra eget nærområde. Sådan er virkeligheden – og så nytter det ikke, at uddannelsespladserne flyttes til Jylland.

Derfor kan en besparelse på de faglige uddannelser sammenholdt med ønsket om en økonomisk satsning på yderområderne virke imod hinanden i stedet for at virke med hinanden. Slagelse Erhvervsråd vil derfor gerne mane til besindighed og omtanke fra Regeringen på dette område, så vi kan fastholde det høje faglige niveau på vores erhvervsskoler, og dermed et godt rekrutteringsgrundlag for vores lokale virksomheder. Samme besindighed må udvises af skolerne, hvis der skal spares, så afgørende kerneområder for vore virksomheder ikke berøres.

Midler fra væksthus til erhvervscenter

Regeringen lægger i finansloven op til en række initiativer som skal skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Det er Slagelse Erhvervsråd helt enig i, omend vi dog alligevel gerne vil hæve et lille advarselsflag.

Historien har desværre alt for ofte vist, at sådanne vækstinitiativer fra centralt hold bliver lagt i de regionale væksthuse, hvilket i praksis vil sige langt væk fra mange virksomheders dagligdag og indflydelse.

Slagelse Erhvervsråd anbefaler et nærhedsprincip for de nye og fremtidige erhvervsmæssige vækst og udviklingsaktiviteter, fordi vi mener, at det i højere grad vil sikre, at aktiviteterne bliver udviklet og gennemført i overensstemmelse med virksomhedernes ønsker og behov.

Vi ønsker at styrke det lokalt forankrede erhvervsarbejde og det gøres hos os ved at flytte midler og opgaver fra det regionale Væksthus til Slagelse Erhvervscenter. Tættere på vore lokale virksomheder kommer man ikke og så må det være op til Slagelse Erhvervscenter selv at opbygge samarbejdsrelationer med relevante nabokommuner, specialister og andre.

Vi skal derfor – i det omfang nærhedsprincippet konkret giver mening - væk fra det hierarkiske projektmageri og over til det lokale virksomhedsbaserede erhvervsarbejde. Vækstmidler skal ikke ødsles væk på Kloge-Åger og huttelihut projekter. Det har vi set rigeligt af.

Årets initiativpris

I efteråret havde vi igen den store fornøjelse at uddele årets Initiativpris til en virksomhed, organisation eller person, som har vist et helt særligt initiativ og vilje til at skabe vækst og udvikling i vores kommune.

Valget faldt for første gang i prisens historie på en person, da Borgmester Stén Knuth løb med årets initiativpris. Et stort tillykke til dig Stén for den velfortjente pris. Du havde modet til at flytte den lokale erhvervspolitik i en ny retning, og vi var alle i rådet enige om, at du var dette rette vinder.

Årets prisuddeling fandt sted under helt nye rammer. Vi havde i år valgt at gennemføre et storstilet arrangement med PWC, Junior Camber og Slagelse Erhvervscenter på Borreby Teater. Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at det gør vi også meget gerne i 2016. 

Endnu en god DI måling

2015 var igen et godt år for vores Kommune. Vi kunne for andet år i træk, fejre endnu et flot ryk op på DI liste over erhvervsvenlige kommuner.

Resultatet bekræfter, at erhvervsrådets mangeårige arbejde for at flytte erhvervsservice og – udvikling ud i selvstændigt regi, har vist sig at være det rigtige.

Herfra skal der lyde en stor tak til alle de, der for Erhvervsrådet stiller deres frivillige arbejdskraft til rådighed i mange sammenhænge i samarbejdet med kommune og andre myndigheder. Jeres indsats og viden om erhvervslivets forhold er vigtig.

Tak også til medlemmerne af bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der gik.

Fortsat meget at gøre

Skal jeg til sidst se lidt fremad bliver det i lyset af, at vi nu har den rigtige ramme for det fortsatte arbejde, men der er ikke tid til at læne sig tilbage i selvtilfredshed. Vi skal ikke kun fastholde den positive udvikling - vi skal videre. For der er stadig opgaver, som ikke er løst.

 Især tre områder kræver særlig indsats i 2016:

  1. Kommunens generelle image som erhvervsvenlig kommune.
  2. Den kommunale sagsbehandling på miljø og dagpengeområdet.
  3. Kommunens evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og medarbejdere.

Slagelse Erhvervsråd anbefaler følgende initiativer:

  1. Fastholdelse af den nuværende erhvervspolitiske linje.
  2. Yderligere styrkelse af Slagelse Erhvervscenter ved at overføre flere opgaver, der i dag løses af forvaltningen – det være sig salg af erhvervsarealer og ikke mindst den erhvervsmæssige imagebuilding, herunder koordinering af købstædernes markedsføringstiltag og events.
  3. En fokuseret indsats der skal skabe bedre sammenhæng mellem erhverv, bosætning, og uddannelse

Men summa summarum er, at 2015 var et godt år så lad os sammen fastholde momentum – vi er på vej frem.

Og med det vil jeg endnu engang ønske jer alle et rigtigt godt nytår.

Tilbage