Slagelse Erhvervsråd

Referat generalforsamling 2021

02/09 2021

 

01. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt direktør Jens Müller.

Dirigenten takkede for valget gik direkte videre med lovmedholdeligheden af generalforsamlingen.

Dirigenten redegjorde kort for processen for udskydelse og senere aflysningen af generalforsamlingen i 2020 og udskydelse af og indkaldelse til generalforsamlingen 2021. Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

02. Bestyrelsens beretning

Formand Helge Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning, som indeholdt følgende overskrifter:

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

03. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

Bestyrelsesmedlem Jesper Ehlers fremlagde regnskabet for 2019 og 2020.

 

Budget 2021

2020

2019

2018

Indtægter

260.000

237.000

239.400

250.400

Direkte omkostninger

-40.000

-41.427

-67.734

-124.333

Dækningsbidrag

220.000

195.573

171.666

126.067

Andre eksterne omkostninger

-205.000

-119.582

-121.213

-136.325

Personaleomkostninger

-60.000

-46.800

-46.800

-46.800

Resultat før finansielle poster

-45.000

29.191

3.653

-57.058

Finansielle indtægter

0

0

0

0

Finansielle omkostninger

0

429

-1.519

-16.000

Årets Resultat

-45.000

29.620

2.134

-57.074

Forslag til resultatdisponering

 

     

Overført til næste år

-45.000

29.620

2.134

-57.074

 Årsregnskab for 2019 0g 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

 

04. Fastsættelse af kontingentsatser for 2020 og for 2021

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent:

Kontingentet blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen ville gerne høre generalforsamlingens holdning, til en mulig ny kontingensstruktur med betydelige stigninger i 2022, grundet det øgede aktivitetsniveau. Tilbagemeldingerne var positive.

 

05. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

06. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Da generalforsamlingen 2020 blev aflyst, betyder det at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Følgende bestyrelsesmedlemmer (på valg i 2020) blev uden modkandidater valgt for 1 år:

Bestyrelsen forslår Advokat Louise Lecanda til bestyrelsen, som blev valgt for 1. år uden modkandidat.

Følgende bestyrelsesmedlemmer (på valg i 2021) blev uden modkandidater valgt for 2 år:

 

07. Valg af bestyrelsessuppleanter

Følgende bestyrelsessuppleanter (på valg i 2020) blev uden modkandidater valgt for 1 år

Bestyrelsen Direktør Roberto Da Cruz, Autohallen blev uden modkandidat valgt for 2 år.

 

08. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Møller & Madsen blev genvalgt.

 

09. Eventuelt

Jens-Ole Larsen fra Slagelse Transportcenter, informerede om etablering af en forening til fremme af den Sjællandske tværmotorvej, og generalforsamlingen tilkendegav sin velvilje til at støtte denne indsats.

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for gennemført.
 

Godkendt af dirigent direktør Jens Müller 2. september 2021

Tilbage