Slagelse Erhvervsråd

d. 05.04.2022

Bestyrelsesberetning 2022

Endnu en gang velkommen til Slagelse Erhvervsråds general-forsamling.
2 års omklamring med corona ebber ud – det er håbet i hvert fald – og vi kan mødes uden mundbind og afstand.

Den overordnede tanke med beretningen er, at bestyrelsen skal orientere lidt om, hvad man fik tiden til at gå med i 2021.

Det vil jeg lave nogle nedslag på, og så vil jeg også komme lidt ind på, hvad der skal ske i år.

Den flittige deltager eller avislæser vil vide, at erhvervsrådet igennem en årrække efterspurgte ledig erhvervsjord.

Kommunerne omkring os oprustede lystigt, mens det samme ikke var tilfældet i Slagelse.

Det var derfor selvsagt meget velkomment, at Slagelse Kommune i 2021 tog skeen i den anden hånd og indkøbte større arealer, herunder 16 ha velbeliggende jord mod motorvej og Skælskørvej.

Som i alle investeringer er timing altafgørende, og håbet er nu, at købet af jorden ikke kommer for sent.
Det efterlader en presserende opgave for Rådhuset – nemlig at få klargjort jorden til salg og byggeri.

Vi noterer med tilfredshed, at arbejdet med at lokalplanlægge jorden er sat i proces, og vi opfordrer til, at politikere og embedsfolk holder processen i kort snor, så erhvervsjorden kan gøres salgsklar så hurtigt som muligt.

At sikre fremtidige indtægter ved erhvervsudvikling bør være et kardinalpunkt for et hvilket som helst byråd.
Traditionen tro ser vi også tilbage på årets DI-undersøgelse om erhvervsklimaet i kommunen.

Heller ikke i 2021 var det en opløftende læsning.

Slagelse Kommune fik en trist plads som nummer 79 ud af de 93 kommuner. Ser man nærmere i undersøgelsen, er det fortsat under 50% af virksomhederne, som vil anbefale andre at etablere sig i kommunen.

Det er skidt, og det skal vi have ændret på. Og det kan I, som sidder her og de andre lokale DI-virksomheder, være med til. Vi sender en klar opfordring til alle virksomheder, om at lade det kølige overblik og ikke følelser eller fordomme styre, når der igen skal svares på undersøgelsen.

Erhvervsrådet beklager den dårlige placering, men i bestyrelsen mener vi faktisk også, at Slagelse er et væsentligt bedre sted at drive virksomhed end undersøgelsen viser.

Mange har ment, at undersøgelsen har været brugt til at sende en begmand til øverste etage på Rådhuset.
Dette kan ikke helt afvises at være en del begrundelsen for det ringe resultat, men omvendt tror vi ikke på, at det er hele begrundelsen.

Netop med baggrund i de triste resultater i DI-undersøgelsen, besluttede vi i bestyrelsen, at der måtte igangsættes en forandringsproces, som dels kunne fjerne erhvervspolitikken som kampplads for byrådspolitikerne og dels kunne samle alle væsentlige aktører om at formulere en fælles erhvervsvision, som peger frem mod 2030.

Det var baggrunden for, at erhvervsrådet sammen med erhvervscentret indkaldte til erhvervskonferencen i efteråret, som havde en rigtig fin tilslutning fra virksomhederne.

På den første konference bød virksomhederne ind med deres visioner, og nu er vi nået derhen, hvor der skal skabes bred enighed om visionen og ikke mindst prioriteringen af indsats-områder.

Derfor er alle erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutioner, kulturlivet, byråd og offentlige institutioner inviteret med til den store erhvervskonference, der finder sted om cirka 3 uger den 26. april 2022. På denne konference er det tanken, at man i fællesskab definerer rammer og prioriterede fokusområder, som skal danne grobund for erhvervspolitikken og samarbejdet i byrådet de kommende år.

Vi har en chance her, og toget kører nu. Så stig på toget, deltag i konferencen og vær med til at beslutte om både fokusområder og prioriteringen heraf for de næste års udvikling i erhvervs-politikken for kommunen.
Jeg kan love, at erhvervsrådet sidder med hele vejen, og at vi holder fokus på et konstruktivt samarbejde – også bagefter, hvor vi vil holde særligt fokus på, at de prioriterede mål forfølges med omhu.

Samme indstilling finder vi hos de medlemmer til råd og bestyrelser, som erhvervsrådet har udpeget efter ønske fra byrådet. De skal også have en tak for indsatsen.

Vi forventer os meget af arbejdet i samarbejdsudvalget, som har til opgave at sikre vækst og udvikling hos vores lokale virksom-heder gennem placering af kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser hos lokale leverandører.

Udvalget har stor indflydelse på, hvor kommunens indkøbskraft lægges, og her ønsker vi naturligvis indenfor lovgivningens rammer, at indkøbs-kraften udnyttes lokalt på konkurrencedygtige vilkår.

For at sikre erhvervsrådets eget fokus vedtog vi i 2020 en ny strategi, som vi oplyste om på sidste års generalforsamling. Strategien ville medføre et betydeligt mertræk på sekretariats-ressourcerne, da vi anså det vigtigt, at erhvervsrådet fik en større synlighed både med hensyn til vores synspunkter og aktiviteter. Tilbagemeldingerne sidenhen har været entydigt positive og vi ønsker derfor at fortsætte den udvikling.

Det øgede udtræk til sekretariatet kan direkte udlæses af årets regnskab med et betydeligt underskud til følge.

Vi realiserede det underskud med åbne øjne, og så måtte prøve-perioden vise, om det bristede eller bar.

Vi mener, at den større tilstedeværelse har været en succes, og det er også den direkte årsag til, at vi senere i dag ønsker medlemmernes opbakning til en ny kontingentstruktur, som vil betyde, at vi kan fastholde det øgede aktivitetsniveau – men uden underskud.

Vi sluttede år 2021 af med et kommunalvalg, som resulterede i et ledelsesskifte på borgmesterposten og en bred konstituering, som vi i erhvervsrådet hilser yderst velkomment. Erhvervslivet vægter forudsigelighed og stabilitet højt, og den brede konstituering i byrådet giver netop forhåbninger om det.

Da jeg for 9 år siden satte mig i formandsstolen, var der netop valgt et nyt byråd med Stén Knuth som borgmester.

Stén Knuth lod forandringens vinde blæse gennem gangene på Rådhuset og i forvaltningerne, og det resulterede i sidste ende i, at Slagelse Kommune opnåede at blive den 13. bedste erhvervs-kommune i landet på DI’s undersøgelse.

Det har dengang ikke været en enkeltmandspræstation men et resultat af mange gode kræfter. Det er vores opfattelse, at der er plads til forandringens vinde endnu en gang, og at der er et behov for at se nærmere på de strukturer i forvaltningen, som i seneste periode er blevet så markant ændret, uden at synlige positive resultater heraf har kunnet konstateres.

Skal jeg endnu en gang se tilbage til 2013, var det dengang en primær opgave for rådet, at der blev etableret et samlende erhvervscenter udenfor den kommunale administration.

Oprindelig havde vi foreslået, at erhvervscentret blev etableret i regi af erhvervsrådet eller alternativt i form af en selvejende institution eller fond.

Byrådet valgte efterfølgende at etablere erhvervscentret som en kommunal virksomhed.
Dengang fandt vi ikke dette optimalt, og det synspunkt er uforandret.

Et erhvervscenter, som er en del af den kommunale administration, har ikke samme handlefrihed og kan ikke være et talerør for erhvervslivet på samme måde, som et erhvervs-center uden denne tilknytning.

Problemstillingen er ikke bare historisk - den presser sig på i dag, hvor vi ser muligheder i at samle de forskellige aktører, som repræsenterer erhvervsvirksomhederne. Det var i øvrigt også et af resultater, som kom ud af første erhvervskonference i 2021.

Som bekendt har hver købstad sin egen erhvervsforening, og herudover er der erhvervsrådet og erhvervscentret.
For mange er det meget svært at finde rundt i. Mange hatte og hvem gør hvad – og ikke mindst skal alle have kontingent.

Ved at skabe et uafhængigt erhvervscenter, burde der være mulighed for at samle alle eller i hvert fald de fleste tråde i erhvervscentret samtidig som vi bevarer erhvervslivets selvstændige stemme. Den udvikling er så småt gået i gang. Forståelsen for nødvendigheden af at samle kræfterne breder sig og det bør vi fremme.

Og det må også godt opfattes som et vink med en vognstang til byrådspolitikerne. Der er plads til et eksternt og samlende erhvervscenter til at hjælpe virksomhederne, løse opgaver for kommunen og rådgive politikere og forvaltninger.

Tiden er gået, og jeg har nået den konklusion, at jeg som formand for rådet har tjent min tid ud, og at nye stærke kræfter må tage over.

Overordnet hvis jeg ser tilbage på mine 9 år som formand for erhvervsrådet, så er det i hvert fald min egen opfattelse, at erhvervsrådet har gjort en forskel for vores medlems-virksomheder og for vores kommune.

Der er ikke mange erhvervsfolk i byrådet og formentlig færre hvis nogen i forvaltningerne.

Byrådet har brug for virksomhedernes rådgivning og indsigt, og vores opgave har været at formidle dette.

Det synes jeg, at vi er lykkes med på lange stræk – også selvom det ikke altid har været til udelt begejstring - men der er ingen grund til at slække på skaglerne, hvis vi skal holde fast i gode rammebetingelser og en positiv erhvervspolitik. Den kommer nemlig ikke af sig selv.

Det har været mit store held, at jeg har samarbejdet med en fremragende bestyrelse, og for det skylder jeg en stor tak.

Jeg skylder også en stor tak til Kim Bøhmert, som har været med på rejsen, og som nu grundet andre forpligtelser ikke kan fortsætte som rådets sekretær.

Så kære medlemmer,

Erhvervsrådet står også efter i dag med en utrolig stærk og engageret bestyrelse, og kun godt herfra er at forvente.

Tak for ordet.


Tilbage