Slagelse Erhvervsråd

d. 09.04.2019

Bestyrelsens beretning 2018

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling. Som altid godt at se jeres opbakning. Den er vi ikke blot glade for – den er forudsætningen for vores eksistens.

Med generalforsamlingen i år vender vi hjem til de kendte omgivelser her på matriklen - efter en lille afstikker sidste år til musikhuset, hvor rigtig mange deltog.

Det bliver nok svært at matche sidste års succes, hvor Mogens & Kristiansen tog den lokalpolitiske situation under behandling – men så alligevel.

Det er – og tak for det – ikke Slagelse, der for tiden indtager avisernes forsider og debatplads.

Tidens nye buzzord er Brexit – og det vil får betydning for os alle i et eller andet omfang. Det er også årsagen til, at vi har inviteret Lykke Friis som dagens indlægsholder, for ingen kan som hende fortælle levende og begejstret om EU, og givet gøre os lidt klogere på det vadested, som vi befinder os i og som fortsat synes uden ende.

Men lad mig for en stund lægge de makropolitiske temaer til side, og så kigge lidt tilbage på 2018 i et lokalt erhvervspolitisk perspektiv.

 

Vi startede 2018 på en noget træls måde – for nu at sige det på godt jysk.

Træls - og sådan skulle det slet ikke have været.

Vi – og det inkluderer politikerne - var alle som udgangspunkt enige om, at den erhvervspolitiske udvikling gik i den rigtige retning, og at den derfor ikke skulle blive en kampplads efter valget.

Virkeligheden viste sig imidlertid meget hurtigt anderledes, da den nye bestyrelse for Slagelse Erhvervscenter skulle finde sin nye form og sammensætning.

Den tidligere bredt sammensatte bestyrelse med repræsentanter fra mange brancher blev ændret til en lille bestyrelse med i hovedsagen repræsentanter fra detailhandlen.

Vi var enige i, at bestyrelsen var for stor men ikke enig i sammensætningen af den nye bestyrelse.

Forløbet vandt ikke nogen stilpræmie.

Når det så er sagt, så er vi tilfredse med erhvervscentret, som på alle parametre har været et løft for kommunens erhvervsservice, og derfor var det også magtpåliggende for os at sikre en så bred vifte af både kompetencer og interesser i centrets bestyrelse som mulig.

Vi fik det ikke, som vi helst ville, men vigtigst af alt så fik vi en løsning, og det var det det afgørende for erhvervslivet.

Vi kunne i sidste ende enes om, at rådet udpegede formanden for bestyrelsen og med Morten Gaardbo som ny formand har bestyrelsen fået en god start.

 

Morten har sammen med sin bestyrelse vist den forventede handlekraft med det samme – både i relation til samarbejdspartnere og centrets interessenter såvel som i relation til den fremtidige regionale erhvervsstruktur.

Vi bifalder, at centrets organisation er skåret til med det samme under hensyntagen til den nye politiske aftale om et opdateret nationalt erhvervsfremmesystem. Det er rettidig omhu. Vi tror på, at der skabes et godt samarbejde med erhvervshuset i Sorø.

Udpegningen er Per B. Madsen som daglig leder af centret, hilser vi også velkommen og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Per og resten af staben.

Erhvervscentret vil kunne regne med Erhvervsrådet som positiv medspiller, så vi i fællesskab kan fortsætte arbejdet med vækst og udvikling i vores lokale virksomheder. Og vi tror på, at det er en opgave, som centret både kan og vil løse til alles tilfredshed.

Vi bifalder også, at Business Slagelse sekretariat nu flytter ind i erhvervscentret. Vi har hele tiden været fortaler for, at erhvervscentret skulle rumme administrative funktioner for erhvervslivets repræsentanter fra hele kommunen. Det skaber muligheder for synergi og vidensdeling.

 

Som det er set i dagspressen, har erhvervscentret i nogen tid været stærkt beskæftiget med detailhandlens vilkår og udfordringer. Det er forståeligt.

Detailhandlen er under forandring og disruption – og fanden tager som bekendt den sidste.

En indsats kræver stor forståelse for de forandringer, som vil komme, uanset om de er ønskelige eller ej, og hvis man ikke tager dem i betragtning, så vil udviklingen selv tage affære. Forsøg på at bevare tingene, som de var eller er, er på forhånd dømt til at mislykkes. Vi forventer, at de indsatser, der gøres, har rod i den fremtid, som forventes af de, som har forstand på det.

Alle brancher har udfordringer med disruption, og ingen virksomhed – uanset branche - kan på sigt forvente at overleve på gamle vaner og manglende tilpasning – uanset hvor mange gode penge, man smider efter de dårlige.

Vi er formentlig nu i højere grad end nogensinde i en brydningstid. Det går stærkt med forandringer, så man må tilpasse sig eller tage konsekvensen.

Vi er sikre på, at erhvervscentret ikke har mistet fokus på brancher udenfor detailhandlen.

 

Vi skal vækste alle vore virksomheder, og det kræver en offensiv kommune og plads til at vækste. Her er åbenlyst en opgave, der skal løses lige her og nu.

Vi mangler erhvervsjord i Slagelse.

Vi beder kommunen om at få udlagt erhvervsjord og i særdeleshed om nu at komme i gang med udviklingen af erhvervsområdet ved motorvejen/omfartsvejen og Korsørvej, så der er plads til nye virksomheder og plads til at udbygge de eksisterende. Udviklingen af det område, kan ikke vente længere.

Der er tilkommet mange private udstykninger til boliger. Det er supert. Men det duer ikke, at kommunen undlader at iværksætte store dele af sit vedtagne anlægsbudget, så nødvendige investeringer ikke foretages.

Vi så den fejl i nullerne, hvor kommunekassen bugnede, men hvor udviklingen stod stille, medens nabokommunerne overhalede os. Vi beder så mindeligt om, at den fejl ikke gentages. Der er ingen grund til at bryste sig af en fyldt kasse, hvis det sker på bekostning af vores samlede velfærd. Penge skal ud at arbejde og det gælder for virksomheder såvel som for kommuner. Vi har brug for en offensiv kommune ikke en passiv.

Vi har brug for de daginstitutioner og ungdomsboliger, der er vedtaget opført, men som ikke bygges. Vi har brug for udbygningen af Campus og de andre besluttede investeringer, når vi skal gøre Slagelse Kommune lækker i forhold til omverdenen. Her ligger en opgave, som byrådet må løse nu.

 

Resultatet fra Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse udkom primo september, og det var meget nedslående læsning.

Slagelse var slået tilbage til start - fra en placering som en flot no. 13 i 2017 til nu no. 85 ud af 93 kommuner.

Mange har sagt og skrevet meget om forklaringerne på det dårlige resultat. Der er givet flere bud på årsagerne hertil. Og sandheden er nok, at årsagerne er flere.

Det er de samme mennesker, der har forestået erhvervsservicen i begge år, og der er ingen grund til at tro, at problemet ligger her. Rammevilkår har heller ikke været ændret, så heller ikke her kan svaret findes.

Men det store og flere måneder lange politiske slagsmål på rådhuset med 2 konstitueringer har i et eller andet omfang efterladt et delvist lammet administrationsapparat, og det har haft betydning.

Vi kender det fra virksomheder. Hvis der er voldsom uro i bestyrelsen, påvirker det resten af organisationen.

Der er for os heller ingen tvivl om, at det dårlige resultat i undersøgelsen var virksomhedernes meget direkte vink med vognstangen til byrådspolitikerne om at stoppe en situation, som var kørt helt af sporet med landsdækkende negativ omtale til følge.

Dette prægede desværre i alt for høj grad første halvdel af 2018

Det lokalpolitiske år sluttede med et bredt budgetforlig for 2019 - med opbakning fra 30 ud af byrådets 31 medlemmer. Det har efterladt os håbet om, at der igen samarbejdes til fælles bedste. Det hilser vi i erhvervsrådet meget velkommen – om end med en opfordring til, at de i 2018 og 2019 aftalte investeringer rent faktisk sættes i værk.

 

Ser vi på de lokale virksomheder under eet, så går det godt. Der er stort set vækst og optimisme hele vejen rundt. Det er de gode tider.

Slagelse Kommune er og skal være et godt sted at have sin virksomhed – og være et godt sted at placere sin virksomhed. De rammer skal fastholdes, og det kræver handling fra alle – også byrådet.

 

Et andet vigtigt arbejde er samarbejdsudvalget for kommunale bygge – og anlægsopgaver. Et arbejde som vi også fik udvidet til at omfatte kommunens indkøb af vare- og tjenesteydelser.

Efter at have ligget i dvale i et års tid, har vi i 2018 igen fået pustet liv i udvalget.

Med et nyt og styrket kommissorium for udvalget, og med nye spillere på afgørende pladser, ser vi meget positivt på udvalgets fremtidige arbejde.

De første møder har været afviklet, og det tegner lovende

 

At vi i Slagelse kan, når vi vil og beslutter os for det, er den årlige ErhversAward et godt eksempel på. Her er der ingen middelmådighed, ingen vestsjællandske egen-begrænsninger.

Ingen tanker er for store, og intet kan blive for meget. Denne måde at tænke på, er befriende frisk.

Så igen en stor tak til Morten Hass og erhvervscentret – og vi glæder os allerede til næste ErhvervsAward, hvor arrangementet flytter i nye omgivelser på Garderhusar kasernen.

 

Højdepunktet på årets ErhvervsAward, var selvfølgelig uddelingen af erhvervsrådets Initiativpris – og sådan er det jo!

Endnu engang tillykke med prisen til KL Specielservice, og et tillykke til de to øvrige nominerede Viminco og Gerlev Idrætshøjskole.

 

Erhvervsrådet har i samarbejde med Slagelse Musikhus udviklet en ny form for gå-hjem-møde - Beer2Business - som er en faglig torsdagsbar, hvor virksomhederne i et uformelt miljø, kan dyrke netværk og møde andre virksomheder og kulturaktører.

Beer2Business er for alle medlemmer af Slagelse Erhvervsråd, samarbejdsforbindelser, gode venner af rådet og lokale kulturinstitutioner.

En stor tak til Annette Borg for at stille det flotte musikhus til rådighed, og for de kulturelle indspark, som der altid følger med vores Beer2Business.

Så kom og vær med, når vi fortsætter vores Beer2Business torsdag den 2. maj – og tag endeligt venner og forretningsforbindelser med.

 

I 2018 har vi i to omgange forsøgt at genoptage vores tidligere så populære delegationsture med ture til Bilbao og Edinburgh, dog uden den forventede og helt nødvendige opbakning fra virksomheder og beslutningstagere, hvorfor begge forsøg desværre måtte aflyses.

Vi skal naturligvis tage erfaring af dette, men vi overvejer, om en anden indfaldsvinkel kunne genskabe de før så besøgte ture, hvor mange netværk kom til. Vi vil tale med erhvervscentret for at se, om vi i fællesskab kan arrangere en tur, som kunne være interessant for flere.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at erhvervsrådet kun er stærkt, når det har opbakning fra kommunens virksomheder. Vi prøver efter bedste evne at varetage erhvervsinteresser og formidle erhvervslivets synspunkter til rådhuset. Det er der brug for i dag og sådan vil det også være i morgen.

Vi tager et meget lille kontingent, som alle uden undtagelse kan betale. Hvis I ikke er medlem, så meld jer ind, og hvis nogen i netværket ikke medlem, så fortæl dem, at det skal de blive, så vi kan bevare talerøret. Kim kan altid kontaktes for medlemskab, og der ligger flyers ved indgangen.

Sidst men på ingen måde mindst - Tak til erhvervsrådets bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i 2018. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2019.


Tilbage