Slagelse Erhvervsråd

d. 02.02.2020

Nytårstale 2020

Slagelse Erhvervsråd er og skal være en partipolitisk uafhængig erhvervsorganisation, som kan og vil samarbejde med alle byrådets politikere uanset partifarve. Ingen må heller være i tvivl om, at vi kigger på erhvervspolitikken gennem erhvervslivets briller, og med baggrund heri fortæller hvad vi ser.

Det er almindeligt antaget, at erhvervslivets synspunkter nyder større forståelse i blå blok end i rød blok.

Det er omvendt fuldstændig legitimt og helt i demokratiets ånd, at rød blok vælger at prioritere anderledes. Men det bør i så fald også meldes ud, at hensynet til erhvervslivets interesser er nedprioriteret, da andre interesser skønnes vigtigere at varetage. Den udmelding savner vi.

Ser vi på 2019 igennem vore briller, ser vi både godt og skidt – desværre nok mest af det sidste.

Det går godt i samfundet – det går faktisk rigtig godt, om end de første røster nu har meldt sig, at det ikke varer ved.

Tiden til at handle har været der – og den kommer ikke tilbage - men der er forhåbentlig en tid endnu.

Erhvervsrådet har længe peget på behovet for, at der bliver udlagt og byggemodnet erhvervsjord – navnlig i Slagelse – så vi kunne blive en attraktiv erhvervskommune, der kan tiltrække nye virksomheder.

Vi ved, at der er jord at få i Stop39, men det dækker langt fra alles behov med hensyn til beliggenhed og synbarhed.

Erhvervsrådet har for flere år siden peget på meget velegnede arealer, og vi er vidende om, at Erhvervscentret ikke bare ser samme akutte problem som os men også ser samme udviklingsmuligheder i netop de arealer, vi har peget på.

Kigger vi omkring os, så er der fuld fart på udbuddet af erhvervsjord i Sorø, Ringsted, Næstved og Køge, som derigennem allerede har gjort sig rigtig lækre i deres ønske om at tiltrække virksomheder, mens den mulighed i Slagelse ikke er til stede.

Vi får positive tilkendegivelser fra Rådhuset men ser ingen konkrete handlinger og spørgsmålet er vel egentlig, om den tidshorisont for en udvikling af erhvervsjorden på i hvert fald ikke under to år i sig selv indebærer, at chancen er forpasset. Skal der handles, må det givetvis ske nu. Alternativet er at stå tilbage som tilskuer til erhvervsudviklingen i nabokommunerne.

Jeg har nu i en årrække sluttet bestyrelsens indlæg med at give 3 gode råd til det nye år.

Hvordan gik det så med dem fra sidste år?

Vort første råd var, at byrådet skulle fastholde de gode samarbejdstakter fra budgetforliget 2019.

Tja – med det gik det jo ikke så godt.

Ser man udover landets kommuner er det snarere hovedreglen end undtagelsen, at byrådene samarbejder. Jeg vil faktisk påstå, at det er kendetegnede for dansk demokrati, at flertallet medinddrager mindretallet i beslutningerne, og at det er noget vi ser fra Christiansborg og ned til selv den mindste lille forening på landet.

I Slagelse Byråd er det bestemt ikke tilfældet, og det er faktisk skidt.

Vi ser en betydelig risiko for, at kommunen bliver drevet og administreret defensivt frem for offensivt. Det tilspidsede klima gør det vigtigere at holde ryggen fri frem for at handle, og lige så væsentligt er det, at den holdning også breder sig fra byrådet og ned gennem administrationen, hvor forsigtighed og tilbageholdenhed må vægte tungere end fremsyn og mod. Alt sammen til ugunst for kommunen, borgerne og virksomhederne.

Det må nu engang være sådan, at flertallet bærer hovedansvaret for at medinddrage mindretallet, da mindretallet i sagens natur ikke disponerer over den mulighed.

Vi opfordrer først og fremmest flertallet og dernæst alle i byrådet til at kravle op af grøfterne og finde kammertonen. Rigtig tro på det, gør vi nok ikke men håbet lever.

Hvis problemerne ikke kun er politiske men også personbårne, bør nogen nok overveje, om der skal skabes plads til nye kræfter, så nissen ikke flytter med 2023.

Et andet råd fra sidste år var, at 10. klasserne skulle flyttes til ZBC i håbet om at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse. Rådet havde blandt andet baggrund i, at Næstved Kommune, som havde gennemført dette, havde opnået gode resultater med det.

Det var rådets opfattelse, at ZBC var klar til at løse opgaven, men at den nuværende administration af 10. klasserne satte sig imod i en forventning om, at hvis bare man fortsatte lidt længere med uændret organisering, ville flere unge af sig selv vælge den faglige uddannelse.

Hvis jeg ikke husker forkert, var det Albert Einstein, der definerede dumhed som den, der gentager samme handling om og om igen i forventning om et andet resultat.

Vort sidste råd fra sidste år var at fokus skulle holdes på virksomhedernes behov, så vi kunne få det maksimale ud af det nye erhvervsfremmesystem, herunder med det nye erhvervshus i Sorø med et styrket erhvervscenter og uden parallel kommunal dobbeltorganisering.

Her er tiden ikke stået helt stille, idet vi kan konstatere, at der er en omorganisering af den kommunale administration i gang. Om nedlæggelse af de nuværende direktør-stillinger er den rigtige vej, må tiden vise.

Under alle omstændigheder er det indholdet af de konkrete arbejdsopgaver, der tæller og ikke de formelle titler. Om omorganiseringen ender ud med at optimere erhvervsfremme systemet, eller det ender med et slag i dynen eller det, der er værre, står tilbage at se, og nok mere herom næste år.

Årets DI erhvervsundersøgelse var endnu en gang en trist læsning. Vi blev nr. 80 ud af 93 kommuner. Der er langt op til den 13. plads, vi havde i 2017.

Der kan siges meget om disse undersøgelser og det bliver der for så vidt også.

Men at tro, at problemerne løses ved at underkende undersøgelsens resultater som utroværdige, vil efter vores opfattelse være naivt, da undersøgelsen læses af mange – også af virksomheder, som søger nye græsgange. Det er uholdbart at løse problemer med at sige, at de ikke findes.

Der er også ting, der gik godt i 2019.

Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsopgaver er tilbage på sporet. Der er lavet en ny styrket og trimmet udgave, hvor alle betydende bygherrer er deltagere, herunder Slagelse Kommune, boligforeninger og SKS Forsyning.

Det er unikt og fremragende samarbejde, som udfordrer og flytter de traditionelle måder at tænke udbudspolitik på. Det fortjener ubetinget ros.

På seneste informationsmøde om fremtidige udbud i Slagelse Musikhus, deltog mere end 200. Det viser, at det er område, som interesserer kommunens mange bygge- og anlægsvirksomheder.

Det fortjener også ros, at erhvervscentret i 2019 prioriterede detailhandlen, som har meget store udfordringer med den omlægning af forbrugsmønstre, som navnlig nethandlen giver.

Antallet af handelscentre i købstæder på Sjælland må forventes reduceret drastisk og opgaven må være at sikre, at Slagelse står tilbage som en af vinderne i det udskillelsesløb. Utvivlsomt en ikke let opgave.

Roses skal også den årlige erhvervs award, som endnu en gang led af vokseværk med nu 500 deltagere. En stor tak til Erhvervscentret og til Morten Hass og vi glæder os allerede til erhvervs award 2020.

Også et stort tillykke til Grønvold & Schou, som på erhvervs award’en løb med den fineste pris – nemlig erhvervsrådets initiativpris.

I løbet af året indstillede vi vore arrangementer med Beer2Business sammen med Slagelse Musikhus. Det var en naturlig konsekvens af, at opbakningen ikke var til stede.

Det afholder os ikke fra at tænke nye tanker, og vi overvejer nu, om vi kan skabe en eller to nye årlige aktiviteter, hvor vi kan mødes i hyggeligt socialt samvær og med et vist fagligt eller kulturelt indhold. Det vender vi tilbage til i løbet af året.

Vi har også i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter sammensat en spændende delegationstur til Brussel. Turen bliver realiseret, idet der allerede er 27 tilmeldte, og der er stadig enkelte ledige pladser, og hvis nogen er interesseret, så tag fat i rådets sekretær Kim Bøhmert.

Jeg skylder en stor tak til erhvervsrådets bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i året, der er gået, og jeg ser frem til at fortsætte dette gode samarbejde.

Traditionen tro slutter jeg af med rådets 3 erhvervspolitiske anbefalinger til kommunen til 2020:

1. Få igangsat byggemodning af de attraktive erhvervsarealer i Slagelse.

2. Få genetableret det brede samarbejdende byråd.

3. Få nu flyttet 10. klasserne til ZBC, så vi kan prøve en ny vej til at få flere unge til at vælge en faglig uddannelse. Vi ved alle, at behovet for det er stort.

Og med disse afsluttende gode råd vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår.


Tilbage