Slagelse Erhvervsråd

d. 07.01.2021

Formandens Nytårstale 2021

Under normale omstændigheder ville jeg på Erhvervsrådets vegne se tilbage på året i forbindelse med vor nytårskur. Nu er der jo ikke noget, som er normalt mere, så derfor har vi valgt denne her lidt mere utraditionelle løsning.

2020 viste sig at blive et trist år for alle.

Langt fra alle virksomheder blev ramt, men alle mistede vi især en stor del af nærheden og fællesskabet med vores medmennesker på arbejdet og i privatlivet.

Hvor vigtigt det var og er, forstår vi først nu.

Mange virksomheder i Slagelse Kommune mærker fortsat de voldsomme følgevirkninger af den dybe krise, som vi fortsat befinder os i. En krise som har medført en betydelig stigning i ledigheden, og hvor ikke mindst detailhandlen og oplevelsesindustrien med restaurations- og hotelområdet er hårdt ramt.

For at vi ikke skulle synke helt ned i mørket, var det afgørende at vi allerede fra midten af marts måned gjorde os tanker om, hvordan vi kom tilbage, når krisen på et tidspunkt var lagt bag os.

I Slagelse Erhvervsråd mente vi, at dette bedst kunne gøres ved straks at iværksætte tiltag, som kunne holde hånden under virksomhederne og deres medarbejdere.

Dette meddelte vi rådhuset med en række forslag til sådanne tiltag. Derfor har vi også hilst alle hjælpepakker velkomne, og ikke mindst ophævelsen af det kommunale anlægsloft, som betød, at Slagelse Kommune kunne fremrykke nogen af de kommende års anlægsinvesteringer ligesom kommunen fremrykkede vedligeholdelsesarbejder og dermed understøttede vores mange bygge- og anlægsvirksomheder.

Detailhandlen blev også tilgodeset med kommunale penge, der skulle stimulere handlen. Det var rettidig omhu, og det vil vi gerne kvittere for.

Enhver krise har en udløbsdato, og med de nye vacciner, som er på vej ud i hele landet, må vi igen begynde at se lysere på fremtiden.

Krisen har også sat sine spor hos Slagelse Erhvervsråd. Vi måtte i 2020 aflyse vores generalforsamling og vi måtte desværre også starte 2021 uden vores traditionsrige nytårskur hos gardehusarregimentet.

Den største skuffelse hos mange og også hos os selv var dog aflysningen af årets helt store årlige erhvervsfest –ErhvervsAwarden.

Vi besluttede sammen med de øvrige prisuddelere, at vi med aflysning af årets fest ikke ville uddele nogen priser i 2020. Vores beslutning var i respekt for, at alle prisvindere og nominerede fortjener at blive hyldet på den store scene.

Bestyrelsen i Slagelse Erhvervsråd har i de sidste dage af 2020 lagt op til en ny strategi for de næste 3 år. En strategi som vil medføre en større synlighed af rådets erhvervspolitiske synspunkter og aktiviteter.

At der fortsat er brug for et stærkt erhvervsråd, som kan tænke en sammenhængende erhvervspolitik, vidner historien om.

Vores mission vil gennem politisk interessevaretagelse, medlemsrettede aktiviteter og strategiske samarbejdsrelationer være at bidrage til den lokale erhvervsudvikling og understøtte medlemsvirksomhedernes udvikling og vækst.

Vores vision er at være den primære erhvervspolitiske interesse- og erhvervsorganisation for virksomheder i Slagelse Kommune.

I den forbindelse har vi tænkt en række strategiske pejlemærker som vil være:

1. Interessevaretagelse, hvor vi vil arbejde på at finde politiske løsninger, der bidrager og understøtter udvikling og vækst for hele erhvervslivet i Slagelse Kommune.

2. Medlemsaktiviteter, som skal være værdiskabende og gerne i et samarbejde med Slagelse Erhvervscenter. 

3. Finde samarbejdspartnere, som kan understøtte og kvalificere vores erhvervspolitiske interessevaretagelse og aktiviteter. 

4. En kommunikation, som kan synliggøre vores holdninger, synspunkter og aktiviteter på relevante medieplatforme. 

5. Økonomisk uafhængighed men med økonomiske ressourcer, som kan understøtte de øgede ambitioner i strategien.

Vi kommer med en mere detaljeret gennemgang på årets generalforsamling, hvor vi søger opbakning til strategien.

Årets DI-undersøgelse blev desværre igen en nedslående læsning om end med enkelte lyspunkter. En placering som nr. 81 ud af 93 kommuner blev det triste resultat for Slagelse Kommune.

Man kan sige meget om denne undersøgelse, og der er der også blevet gennem årene, hvor især de dårligst placerede kommuner synes at have mest kritik af undersøgelsen.

Uanset hvad man måtte mene om undersøgelsen, så er den dog et udtryk for, hvad en række betydende virksomheder mener om kommunens erhvervspolitik og forvaltning, og det bør man tage erfaring af – også selvom det kun er en begrænset del af kommunens virksomheder, der afgiver svar til undersøgelsen.

Undersøgelsen omfatter mange områder og tal, og disse er selvfølgelig vigtige og relevante at dykke ned i for at blive klogere på, hvor skoen trykker mest.

For Slagelse Erhvervsråd har et af de vigtige spørgsmål altid været ”Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen?” Her svaret kun 50% ”ja”!

Det er bekymrende, da vi anser de lokale virksomheder for de bedste ambassadører, når der skal tiltrækkes nye virksomheder til kommunen.

At kun 50% vil anbefale andre virksomheder at flytte til kommunen, er et tydeligt signal om, at der er brug for en mere progressiv erhvervspolitik samt en mere positiv tilgang og forståelse for virksomhedernes behov, når de henvender sig til den kommunale administration.

Lave placeringer inden for adgang til erhvervsarealer, samarbejde med jobcenter og sagsbehandling inden for miljø og byggesager, understøtter dette.

I vores optik sætter rådhuset kikkerten for det blinde øje, når man lægger ansvaret for den ringe placering i undersøgelsen på Erhvervscentret. Det er der ikke baggrund for i undersøgelsen. Erhvervspolitikken besluttes i byrådet og den myndighedsbehandling, som får kritik, finder sted på rådhuset.

At vi desværre fortsat har et byråd, som har betydelige udfordringer med samarbejdet, er givet en del af forklaringen på den dårlige placering af kommunens image, hvor Slagelse er nr. 90 ud af 93 kommuner.
Det burde give stof til eftertanke i hele byrådet – både med hensyn til politikernes samarbejde som med håndteringen af de problemer, som skaber kedelige overskrifter og avisartikler for kommunen.

Der er heldigvis også enkelte lyspunkter, hvor det især glæder erhvervsrådet, at vores gode samarbejde om kommunale indkøb, giver en god placering inden for brug af private leverandører. Også samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler, ser ud til at bevæge sig i den helt rigtige retning, og det er både godt og vigtigt.

De enkelte lyspunkter er positive, men de kan dog ikke ændre på det samlede billede af, at vi har behov for en ændret og mere proaktiv erhvervspolitik, en mere positiv forvaltningspraksis med mere ja og alternative løsningsforslag end nej, og ikke mindst et samarbejdende byråd, som i fællesskab finder løsninger for borgerne og virksomhederne, og ikke bruger energien på procesfnidder.

Der er givet plads til forbedring, og vi medvirker gerne til at skabe den.

Så lad os sammen gøre 2021 til året, hvor vi igen kan indtage en placering, som afspejler de muligheder, som er der, herunder vores gode beliggenhed.

Erhvervsrådet har i en årrække peget på behovet for, at der bliver udlagt og byggemodnet erhvervsjord.

De omkringliggende kommuner Sorø, Ringsted, Næstved og Køge har for længst iværksat en større offensiv for at tiltrække nye virksomheder. Så vi har travlt i Slagelse, hvis ikke udviklingen skal gå – eller rettere sagt – køre forbi Slagelse.

Denne bekymring har vi ved flere lejlighed haft mulighed for at vende med borgmesteren og andre ledende byrådspolitikere, og vi vil gerne kvittere for den gode dialog, som vi forventer vil fortsætte fremadrettet og med handlinger.

Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsopgaver og for indkøb af varer og tjenesteydelser er nu for alvor tilbage på sporet. En nyrevideret og bæredygtig indkøbspolitik, er det tydelige og konkrete bevis på dette.
En politik, som skal sikre, at kommunen i videst muligt omfang handler ind lokalt – på gode kommercielle og konkurrencedygtige vilkår og indenfor gældende lovgivning.

Desværre måtte udvalget aflyse det årlige informationsmøde om fremtidige udbud i 2020, da vi blev ramt af den anden bølge af Covid-19 sidst på året. Men udvalget forventer af vende stærkt tilbage i efteråret 2021.

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen og vores gode repræsentanter i råd, nævn og udvalg og vores mange samarbejdspartnere, for et godt og konstruktivt samarbejde i det svære år, der nu er gået, og jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i de kommende år.

Rigtig godt Nytår!


Tilbage