Slagelse Erhvervsråd

d. 02.09.2021

Bestyrelsens beretning 2019/2020

 
Dejligt igen at kunne mødes og se jer alle sammen i øjnene. Vi har haft nogle tilløb undervejs, som jo desværre blev stoppet ad Covid – 19. Nu satser vi virkelig på, at vi igen kan få almindelige omgangsforhold igen.

På bestyrelsens vegne vil jeg godt starte med at sige alle vores medlemmer en stor tak for den flotte opbakning til erhvervsrådet, hvor I med jeres kontingentbetalinger i den svære tid, har holdt hånden under erhvervsrådet. Vi lægger jo stor vægt på ikke at være finansieret med kommunale midler, og har derfor ikke som de andre erhvervsforeninger modtaget særlig støtte under corona krisen.

2020 og meget af 2021, har været en udfordrende periode for os alle, selvom der har været betydelige forskelle mellem brancherne. Nogen har været og er stadig meget hårdt ramt medens andre har været kun lidt eller slet ikke ramt. Overordnet set har virksomhederne i DK klaret sig bedre end de tilsvarende i mange andre lande omkring os – navnlig betinget af de offentlige støtteordninger. Virksomhederne i Slagelse Kommune har som alle andre mærket krisen, hvor ikke mindst store dele af detailhandlen, oplevelsesindustrien og restaurations- og hotelområdet har – og fortsat er - hårdt ramt. Heldigvis er der igen begyndt at komme gang i hjulene, om end der fortsat er meget der skal indhentes, før vi er helt tilbage på niveauet før krisen.

Krisen satte også sine spor hos Slagelse Erhvervsråd.

I 2020 måtte vi aflyse både vores generalforsamling og ErhvervsAwarden, og desværre måtte vi også starte 2021 uden vores traditionsrige nytårskur hos Gardehusarregimentet. Men der kommer vi tilbage – forhåbentlig allerede primo januar 2022. Generalforsamlingen 2021 måtte vi også udskyde. Men nu står vi her og lad os glæde os over det. Vi er i den henseende trods årstiden på vej mod lysere tider!

Den spirende optimisme vi fornemmer hos virksomhederne, vil vi i erhvervsrådet omfavne og bygge videre på.

Krisen har givet ny viden og lært mange om fx mulighederne for hjemmearbejdspladser.

Tiden efter en krise er inde til refleksion og til forandring, hvilket er en af årsagerne til, at vi konkret sammen med Slagelse Erhvervscenter har igangsat en proces, hvor vi kigger frem mod en samlet Erhvervsvision 2030 for Slagelse kommune. Nærmere om det om lidt.

Selvom meget har været lukket ned i perioden, har vi ikke spildt tiden i rådet.

Det er vores opfattelse, at samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsopgaver og indkøb af vare og tjenesteydelser er tilbage på sporet. En nyrevideret og bæredygtig indkøbspolitik er aftalt på plads – en aftale, som vi er glade for og som vi forventer og vil påse efterlevet af kommunen til glæde for ikke bare kommunens virksomheder men også for kommunen selv.

Desværre måtte samarbejdsudvalget aflyse det årlige informationsmøde om fremtidige udbud i 2020, men vender stærkt tilbage i år d. 24. november på ZBC. Alle interessenter opfordres til at møde op.
I Erhvervsrådet har vi også brugt tiden på at udarbejde en ny strategi for vores virke for tiden frem til og med 2023.

En strategi som skal medføre flere konkrete medlemsaktiviteter og udvikle nye erhvervspolitiske visioner. Vi vil skabe en større synlighed af rådets erhvervspolitiske synspunkter og et mere integreret partnerskab med erhvervscentret.

Overordnet skal vores Mission være at bidrage til den lokale erhvervsudvikling og understøtte medlemsvirksomhedernes udvikling og vækst gennem politisk interessevaretagelse, medlemsrettede aktiviteter og strategiske samarbejdsrelationer

Vores Vision skal være at blive den primære erhvervspolitiske interesseorganisation for virksomheder i Slagelse Kommune.

Vores erhvervspolitiske interessevaretagelse og medlemsservice vil vi bygge på 3 grundlæggende værdier: Troværdighed, forberedelse og timing. Vi skal være ærlige i vores kommunikation. Vi skal have bred og dyb viden om erhvervsforhold og have underbyggede synspunkter, og det skal være på rette tid og sted.

Vi har med baggrund i vores mission, vision og værdier formuleret 6. strategier.

Interessevaretagelse, hvor vi uanset farve på byrådet vil arbejde for at finde politiske løsninger, der bidrager og understøtter udvikling og vækst for hele erhvervslivet i Slagelse Kommune.

Medlemsaktiviteter som skal være værdiskabende og gerne i et samarbejde med Slagelse Erhvervscenter.

Samarbejdspartnere som kan understøtte og kvalificere vores erhvervspolitiske interessevaretagelse og aktiviteter.

Kommunikation som synliggør vores holdninger, synspunkter og aktiviteter på relevante medieplatforme.

Sekretariat som kan understøtte bestyrelsen, og omsætte strategi og bestyrelsesbeslutninger til konkrete handlinger og aktiviteter.

Økonomisk uafhængighed, men med økonomiske resurser som kan understøtte de øgede ambitioner i strategien.

Vi fik fastlagt de nye strategier i slutningen af 2020, og hvis vi skal se på, hvordan de har udmøntet sig, så synes vi i al beskedenhed, at det er gået rigtig godt. Lad mig her give nogle enkelte nedslagspunkter.

I forhold til interessevaretagelse, medlemsaktiviteter og samarbejdspartnere, valgte vi at etablere vores sekretariat på det gl. posthus i Erhvervscentret, hvilket betydeligt har øget vores gode samarbejde med erhvervscentret. Vi er kommet betydeligt tættere på hinanden, og arbejder nu i stigende grad sammen om en række konkrete aktiviteter, fx den kommende erhvervskonference ”Erhvervsvision 2030”.

Erhvervsrådet vil gerne kvittere for det gode samarbejde, og ser kun dette konstruktive partnerskab udvikle sig yderligere fremadrettet.

Vi har som følge af den nye strategi valgt at opgradere vores sekretariat, hvilket har medført et betydeligt løft i vores kommunikation, herunder i månedlige nyhedsbreve, pressemeddelelser og artikler. Jeg håber at I som medlemmer også har bemærket denne øgede synlighed.

De øgede ambitioner i strategien kræver en tilsvarende øget økonomi, og her bliver vi udfordret. Vi ønsker at være en medlemsstyret og økonomisk uafhængig organisation, men det vil kræve, at vi genbesøger vores nuværende kontingentstruktur. Det vil vi gerne drøfte med jer under dagsordenens punkt 4. Fastsættelse af kontingent for de kommende år.

Som jeg nævnte i starten af min beretning, har Slagelse Erhvervsråd sammen med Slagelse Erhvervscenter igangsat en proces, som skal resultere i en fælles ”Erhvervsvision 2030”.

Vi ønsker at finde en langsigtet erhvervsvision, som er uafhængig af skiftende flertal i byrådet, og som kan forhindre, at erhvervspolitikken endnu en gang gøres til politisk kampplads. Vi skal have fælles mål for erhvervsudviklingen.

Processen skal bestå af to erhvervskonferencer, med afholdelse af den første d. 5. oktober i år, og kun med deltagelse af private erhvervsvirksomheder, som i fællesskab kan give deres bud på en erhvervsvision frem mod 2030.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har formuleret 5. temaer til den første konference:
• Rammer for udvikling og investeringer
• 3 forskellige købstæder men kun 1 fællesskab
• Bosætning – hvordan bliver det attraktivt, og hvad kan erhvervslivet gøre?
• Uddannelse og arbejdskraft
• Nye erhvervsklynger - vækstområder

Vi håber og forventer, at virksomhederne møder op i stort antal og kommer med mange ideer og tanker.
Arbejdsgruppen vil efterfølgende opsamle alle indtryk og input fra deltagerne i et arbejdspapir ”Erhvervslivets erhvervsvision 2030”.

Dette papir skal danne afsæt for erhvervskonference 2, som vil blive afviklet april 2022 – når det nye byråd er kommet på plads.

Anden konference vil have deltagelse af erhvervsvirksomheder, politikere, ledende embedsfolk, uddannelsesinstitutioner, kommunalt ejede virksomheder og kulturinstitutioner. Her vil vi med udgangspunkt i arbejdspapiret ”Erhvervslivets erhvervsvision 2030”, søge at få formuleret en fælles Erhvervsvision 2030.

Tanken er, at denne vision nedfældes i et aftalepapir mellem alle interessenter, som herefter forpligter sig på at arbejde aktivt for realiseringen ud fra den prioritering, man er blevet enige om. Vi har misundeligt set mod Jylland, hvor dette ikke er nyt. Nu er turen kommet til os, og nu skal vi vise, at vi kan selv.

Visionen skal ikke kun omfatte erhvervsudviklingen, men kan også indeholde andre relevante områder, som har interaktion med erhverv, frem mod slutmålene i 2030.

Som nævnt – tiden er til refleksion og til forandring, og tiden venter på ingen.

Rådet opfordrer alle virksomheder til aktivt at tage del i visionen for erhvervsudviklingen i vores kommune – så mød op på konferencen den 5. oktober og kom med dine ideer. Der vil blive udsendt yderligere materiale om konferencen i nærmere fremtid.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at sige en stor tak til bestyrelsen, til sekretariatet, vores gode repræsentanter i råd, nævn og udvalg og vores mange gode samarbejdspartnere, for et godt og konstruktivt samarbejde igennem en svær periode for os alle, og jeg glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde frem mod ”Erhvervsvision 2030”.


Tilbage